Cebu
Start
FFM-HK-Manila
Tacloban
Cebu
Cebu
Butuan City
San Luis
Butuan City 2
Manila 2

IMG_8060

IMG_8061

IMG_8063

IMG_8075

0

1

2

3

IMG_8076

IMG_8079

IMG_8085

IMG_8088

4

5

6

7

IMG_8095

IMG_8096

IMG_8099

IMG_8100

8

9

10

11

IMG_8109

IMG_8110

IMG_8112

IMG_8114

12

13

14

15

IMG_8129

IMG_8131

IMG_8135

IMG_8139

16

17

18

19

IMG_8143

IMG_8144

IMG_8148

IMG_8150

20

21

22

23

IMG_8151

IMG_8154

IMG_8155

IMG_8160

24

25

26

27

IMG_8162

IMG_8170

28

29